Prihlásiť
AUTOPOŽIČOVŇA

HarČer

Podmienky prenájmu vozidiel autopožičovne

Pre uzavretie zmluvy je potrebné predložiť nasledujúce doklady:


FO:
  - platný občiansky preukaz / cestovný pas
  - platný vodičský preukaz / držiteľom vodičského preukazu min. 12 mes./
  - fyzická osoba musí mať viac ako 21 rokov.

PO:
  - živnostenský list / výpis z OR (nie starší ako 3 mesiace)
  - občiansky a vodičský preukaz osôb, ktoré budú vozidlo užívať
XO:
  - živnostenský list / výpis z OR (nie starší ako 3 mesiace)
  - občiansky a vodičský preukaz osôb, ktoré budú vozidlo užívať

  - overené splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste.

Ďalšie podmienky prenájmu:


Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len ,,zmluva”) medzi prenajímateľom (Viliam Černák HAR & ČER) a nájomcom (Právnická osoba/ Fyzická osoba) sa spravuje § 630 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) so subsidiárnym uplatnením zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).

Nájomné je denná sadzba podľa cenníka za každý kalendárny deň užívania vozidla. Nájomca ho uhrádza na bankový účet alebo v hotovosti pred prevzatím vozidla, ak nie je dohodnuté inak. (Dennou sadzbou sa rozumie úhrada za každých 24 hodín nájmu dopravného prostriedku).

Zálohu skladá nájomca prenajímateľovi pred jeho prevzatím. Záloha bude nájomcovi vrátená po skončení nájmu ak vráti vozidlo v stave akom ho prevzal. (Výška zálohy závisí od kategórie vozidla a je uvedená v cenníku).

Prekročenie doby nájmu o viac ako 60 minút
Nájomcovi vzniká dodatočne, po vrátení vozidla, povinnosť uhradiť ďalšiu dennú sadzbu za prenájom vozidla.

Obmedzenie najazdených km


  - 1-3 deň : 200km/deň
  - 4. deň nájmu a každý ďalší deň nájmu : neobmedzene
  - Mesiac: max. 5000 km

(Ak nájomca poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tohto ustanovenia zmluvy bude mu účtovaná suma vo výške 0,10 eur za každý ďalší najazdený kilometer nad limit.)

Nájomca musí:

  - užívať vozidlo len na dohodnutý účel
  - zabrániť vzniku vlastníckych práv tretích osôb
  - telefonicky oznámiť prenajímateľovi:
 •         - uplatnenie nárokov tretích osôb
 •         - odcudzenie vozidla
 •         - poškodenie vozidla
  - parkovať s vozidlom na vyhradených plochách
  - riadne vozidlo uzamknúť a zabezpečiť proti násilnému vniknutiu
  - hradiť všetky náklady súvisiace s prevádzkou vozidla počas nájmu
   (výnimka: Prenajímateľ hradí sankcie uložené správnymi orgánmi za technický stav vozidla)
  - vykonávať na vozidle len nutnú údržbu (napr. kontrolovať stav a teplotu chladiacej kvapaliny, kontrolovať stav oleja a stav    pneumatík)
  - zrealizovať nevyhnutné opatrenia proti poškodeniu vozidla, zadretiu motora následkom úniku oleja, poškodeniu podvozku, náprav,    pneumatík a diskov
  - oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv na vozidle a povinnosť podrobiť vozidlo pravidelnej servisnej prehliadke.
    (Ak nesplní túto povinnosť pri prekročení limitu dosiahnutých kilometrov o viac ako 1000 km, zodpovedá za škodu, ktorá vznikne    prenajímateľovi, min. 166 EUR).
   - oznámiť prenajímateľovi každú jazdu do zahraničia
    - jazdiť s prenajatým vozidlom len v štátoch, v ktorých je vozidlo povinne zmluvne a havarijne poistené (tj. SR a členské štáty EU)
    - vrátiť vozidlo s obsahom nádrže aký obdržal (inak bude nájomcovi účtovaná suma vo výške 130% aktuálnej ceny chýbajúceho
       objemu pohonných hmôt)
    - vrátiť vozidlo čistom stave (karoséria aj interiér) a povysávané (inak mu bude účtovaný poplatok vo výške 15 EUR)
    - v prípade zavinenia škody nájomcom, uhradiť dennú sadzbu nájomného za každý deň nespôsobilosti vozidla v cestnej premávke
     - nahradiť škodu v súvislosti s:
    •         - prepálením sedadla vozidla (166,00 EUR),
    •         - stratou kľúčov (265,60 EUR),
    •         - bezpečnostného zariadenia (265,60 EUR),
    •         - imobilizéru (265,60 EUR),
    •         - neopraviteľným poškodením pneumatiky (cena konkrétnej pneumatiky (min. 75,00 EUR),
       (Uvedené platby za vzniknuté škody sú splatné v deň konečného účtovania za prenájom.)
     - nahradiť ďalšie škody, ak na ne upozorní prenajímateľ nájomcu do 48 hodín od vrátenia vozidla
        (Táto platba je splatná do troch dní od upozornenia prenajímateľa).

    Prenajímateľ

     - Musí odovzdať vozidlo nájomcovi v čase určenom v zmluve, za podmienok uvedených v zmluve
     - Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie (Ak však nájomca zavinil škodu v takom rozsahu, v ktorom ju poisťovňa nepreplatí,
        zodpovedá za rozdiel medzi náhradou škody preplatenou poisťovňou a skutočnou škodou).

     Kliknutím na "informácie o vozidle" v Ponuke vozidiel zistíte, či je Vami vybrané vozidlo havarijne poistené.
     Inak nájomca nie je povinný vozidlo poistiť.

     Nájomca je povinný platiť všetky úhrady ceny nájmu včas a v dohodnutej výške. V prípade omeškania s platením alebo iného finančného záväzku vyplývajúceho z týchto podmienok prenájmu má prenajímateľ právo uplatniť si u nájomcu nárok na úrok z omeškania vo výške 1,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Nájomca je ďalej povinný uhradiť aj všetky výdavky spojené s vymáhaním pohľadávok.

     Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu zmenu všetkých dôležitých údajov, najmä však zmenu adresy, bankového účtu, z ktorého sú uskutočňované platby, rozhodnutie o zániku firmy, jej splynutie s inou firmou, vstup do konkurzného alebo vyrovnávacieho konania a pod.

     Pri porušení zmluvy o prenájme motorového vozidla prenajímateľ môže vyúčtovať sumu vo výške do 166,- EUR a nájomca sa zaväzuje uhradiť ju. (Táto suma je splatná do troch dní od uplatnenia nároku prenajímateľom).